Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzor vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy alebo suroviny o splnení kritérií trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy

16-10-2023

Dňa 15. októbra 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 397/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy a ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako vecne príslušný správny orgán podľa § 14h ods. 16 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby určilo rozhodnutím č. 21735/2023 zo dňa 12. októbra 2023 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ako príspevkovú organizáciu, ktorá spravuje a aktualizuje databázu území, na ktorých vypestovaná biomasa podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov spĺňa kritériá udržateľnosti, a v ktorých zároveň možno očakávať, že emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín nepresahujú limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov ustanovené podľa § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (vo vyhláške č. 271/2011 Z. z.). Databáza týchto území je dostupná na webovom sídle: https://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c2bc96cca070491da2259cf3081da3af

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood