Facebook Statistics

Výzva na zapojenie sa do výskumnej a inovačnej akcie – hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez testovania na zvieratách

09-10-2019

Typ výzvy:Výskumná a inovačná akcia (Research and Innovation action – RIA)

Názov:Hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez použitia testov na zvieratách

Kód:SC1-BHC-11-2020

Výzva otvorená od – do: 04. 07. 2019 – 07. 04. 2020        

Program:Horizon 2020

 

Na spoľahlivosť a relevantnosť testovania bezpečnosti chemických látok na zvieratách nazerá vedecká obec čoraz kritickejšie. Okrem toho, testy na zvieratách vzbudzujú v modernej spoločnosti nevôľu a znepokojenie. Preto Európska komisia podporuje vývoj a uplatňovanie tzv. alternatívnych testovacích metód, kedy sa toxikologické testovanie uskutočňuje bez použitia zvierat. Rozvoj alternatívnych metód však čelí ešte mnohým výzvam. Je potrebné vyvinúť testy, ktoré by aj bez použitia zvierat poskytli informácie o dopade chronickej expozície chemikáliám na ľudské zdravie. Úsilie, vyvinuté na ďalší pokrok pre vývoj a validáciu vedecky spoľahlivých alternatívnych metód, bude mať za výsledok nielen zníženie počtu testov na zvieratách, ale alternatívne metódy tiež poskytnú relevantnejšie a spoľahlivejšie výsledky a finančne nenáročnú realizáciu.

Cieľ výzvy

Návrhy, ktoré sa do výzvy prihlásia, by mali využívať alternatívne prístupy ako sú in vitro a in silico, s ohľadom na ľudskú biológiu a toxikologické dráhy chemikálií v organizme. Prioritné sú prístupy, ktoré zohľadňujú pôsobenie chemikálií na celý ľudský organizmus.
Predkladatelia úspešných návrhov budú môcť spolupracovať so Spoločných výskumným centrom Európskej komisie (JRC). JRC podporí identifikované alternatívne prístupy z hľadiska ich validácie, propagácie výsledkov a prepojenia s regulačnou komunitou. Aby bol pokrok, harmonizácia, akceptovanie a propagácia nových prístupov dosiahnutý čo najskôr, žiadatelia sú vyzvaní aj k spolupráci s priemyslom a regulačnými orgánmi.

Predpokladaný dopad

  • vývoj vedecky podložených, prakticky imlementovateľných testovacích metód bez využitia zvierat, ktorými je možno spoľahlivo hodnotiť bezpečnosť chemických látok
  • zapojenie regulačných orgánov do hodnotenia bezpečnosti chemických látok (prenos výsledkov, metodiky, riešenie možných problémov)
  • komerčné využitie vyvinutých prístupov na hodnotenie bezpečnosti (látok, ale aj produktov)
  • príspevok k uplatňovaniu tzv. princípov 3R (Replacement – nahradenie testov na zvieratách alternatívnymi metódami; Reduction – zníženie počtu zvierat použitých v testoch; Refinement – zjemnenie metód testov na zvieratách), s dôrazom na Replacement

Poskytované financie

Európska komisia predpokladá, že na naplnenie cieľov výzvy by mala byť pre úspešný návrh vyčlenená suma 10 – 20 miliónov eur (je však možné prihlasovať aj návrhy, ktoré nezodpovedajú danej sume – môžu byť vybraté aj takéto návrhy).

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA.

Priamy link na výzvu: Hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez použitia testov na zvieratách


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood