Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Servis a prevádzka multifunkčných zariadení Triumph Adler

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)