Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Chladiaci box na zverinu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)