Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-03-2019

Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia vstupu do objektu a výmena balkónových dverí

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)