Facebook Statistics

Výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií MPRV SR

18-01-2017

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sa konalo 17. januára 2017.

Predmetného výberového konania na obsadzovanú funkciu sa zúčastnil jeden uchádzač. Na základe zhodnotenia výsledku výberového konania, bol výberovou komisiou na funkciu riaditeľa Útvaru informačných a komunikačných technológií MPRV SR vybratý Bc. Roman Tulek.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood