Facebook Statistics
Značka Kvality

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Výberové konanie na pozíciu „Office Manager“ pre program ENI CBC HU-SK-RO-UA

03-02-2020

„Office Manager“ je zodpovedný za zabezpečenie každodenného administratívneho chodu STS, vrátane pomoci vedúcemu a zamestnancom STS a zabezpečovania všetkých vnútorných a vonkajších administratívnych služieb pre zamestnancov. Okrem toho má na starosti aj ďalšie špecifické úlohy súvisiace s programovým manažmentom.

 Záujemcovia o túto pozíciu sa môžu prihlásiť zaslaním životopisu s fotografiou a motivačným listom, pričom obidva dokumenty musia byť v anglickom jazyku. Okrem toho je potrebné priložiť aj doklad o vzdelaní, odbornej praxi a jazykových znalostiach. Termín na prihlásenie sa je do 17. februára 2020.

 Podmienky pre záujemcov, výberové kritériá, podrobný opis pracovnej pozície, ako aj ďalšie potrebné informácie sú dostupné v priloženom dokumente, a rovnako aj na webovej stránke programu: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/office-manager-job-vacancy-at-the-joint-technical-secretariat-in-budapest.

Dátum vyhlásenia: 3.2.2020

Dátum uzavretia: 17.2.2020

Výberové konanie na pozíciu „Office Manager“

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood