Facebook Statistics

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady štátneho podniku Hydromeliorácie so sídlom v Bratislave

15-12-2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu  člena dozornej rady  štátneho podniku Hydromeliorácie so sídlom v Bratislave.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, poľnohospodárskeho, ekonomického alebo technického zamerania.

Odborná prax: minimálne 3 roky v pôdohospodárstve.

Špecifické kritériá: znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva súvisiace s problematikou hydromeliorácií, znalosť zákona o štátnom podniku.

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 2. januára 2009 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predmetný oznam bude zverejnený aj v Roľníckych novinách dňa 19. decembra 2008.