Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Vedecká správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k vedeckej a technickej asistencii týkajúcej sa šírenia Batrachochytrium salamandrivorans v EÚ

06-03-2017

Nová huba, Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) bola nájdená u voľne žijúcich populácií salamandier v Holandsku, Belgicku a u populácií chovaných v Nemecku a Spojenom kráľovstve. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín hodnotil potenciál pôsobenia Bsal na zdravie voľne žijúcich a chovaných salamandier v Európskej únii, schopnosť a uskutočniteľnosť presunu salamandier, na ktoré sa vzťahuje zákaz obchodovania, platnosť a spoľahlivosť a mieru dostupných diagnostických metód na detekciu Bsal a potenciálne alternatívne metódy. Úrad EFSA ďalej hodnotil opatrenia majúce za cieľ znížiť nebezpečenstvo uskutočniteľnosti presunu, čím majú zabezpečovať bezpečný obchod so salamandrami a výrobkami pre ne v EÚ a v medzinárodnom meradle. Bsal bola izolovaná z klesajúcej populácii salamandry škvrnitej v roku 2013 v Holandsku, kedy prebehla aj jej charakterizácia. Na základe dostupných dôkazov je pravdepodobné, že Bsal je dôvodom úhynu voľne žijúcej, či chovnej Salamandra salamandra. Dostupné experimentálne údaje poukazujú napriek malému počtu vzoriek na spojenie Bsal s ochorením a úhynom jednotlivcov u 12-tich európskych a troch ázijských chvostnatých obojživelníkov a na vysokú mieru mortality u salamandier držaných v chove. Experimentálna infekcia Bsal bola zistená u jedincov z aspoň z jedného druhu, zahŕňajúc čeľade Salamandridae, Plethodontidae, Hynobiidae a Sirenidae. Zákazy obchodovania so salamandrami sú kľúčovým zmierňujúcim opatrením na predchádzanie šírenia patogénu do oblastí prirodzeného výskytu a prirodzených populácií. Účinnosť zákazu obchodovania závisí najmä od objemu importu, schopnosti Bsal zachovať si životaschopnosť ak sa nenachádza v organizme náchylných druhov a závisí tiež od kapacity obmedzovania nelegálneho obchodu. K detekcii DNA huby Bsal je možné použiť duplex real-time qPCR, čo však ešte nebolo doposiaľ plne validované. Umiestňovanie salamandier do karantén, ustanovenie právnych predpisov, ktoré by požadovali testovanie zvierat na pozitívny, či negatívny nález Bsal pred tým, ako by sa obchod (presun) mohol uskutočniť, zákaz presunu salamandier, sledovanie všetkých druhov, s ktorými sa obchoduje, hygienické procedúry/opatrenia biologickej bezpečnosti pred a počas obchodovania (presunov) a zvyšovanie povedomia verejnosti o tejto problematike predstavujú relevantné opatrenia pre zabezpečovanie bezpečného obchodu so salamandrami v rámci EÚ a v medzinárodnom meradle.

Bližšie informácie je možné nájsť vo vedeckej správe k vedeckej a technickej asistencii týkajúcej sa prežívania, usídlenia a šírenia Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) v Európskej únii


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood