Usmernenie na zadávanie a kontrolu rozsahu vypracovania geometrických plánov pre reštitučné účely a stanovenia cien

24-06-2008

usmernenie MP SR č.219-I/99-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)