Usmernenie na postup obvodných pozemkových úradov a správ katastra pri pozastavení zápisov do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav pred vydaním rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav

24-06-2008

usmernenie ÚGKaK SR KO-3450/2007 MP SR 2799/2007-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)