Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Stretnutie Tematickej skupiny (Košický kraj)

13-08-2019

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD dňa 6. septembra 2019 v Košiciach.

Aktivita je určená pre MAS Košického kraja. Aktivity sa môžu zúčastniť maximálne dvaja zástupcovia za jednu MAS.

Viac informácií sa dozviete v priloženej pozvánke.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood