Facebook Statistics
Značka Kvality

Koronavírus

V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: [email protected]

ŠTÁTNA POMOC – COVID-19

28-07-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje o možnostiach štátnej pomoci v sektoroch spadajúcich pod agrorezort.

Európska komisia schválila pre SR päť schém štátnej pomoci, zameraných na podporu podnikov v čase krízy spôsobenej ochorením COVID-19, ktoré môžu využívať aj podniky pôsobiace v sektoroch spadajúcich pod rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka:

  1. Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19, číslo schémy SA.56986 (2020/N) – „kurzarbeit“, administrujú úrady práce, oprávnené sú všetky podniky okrem podnikov verejnej správy, forma pomoci: úhrada mzdových nákladov v sume do 800 eur/pracovné miesto;
  2. Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácia na nájomné, číslo schémy SA.57599 (2020/N), administruje MH SR, oprávnené sú všetky podniky, forma pomoci: dotácia vo výške zľavy na nájomnom dohodnutom s prenajímateľom;
  3. Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH, číslo schémy SA.57484, administrujú komerčné banky, oprávnené sú všetky podniky, forma pomoci: poskytnutie záruky na úver do výšky 90% istiny a odpustenie poplatku za záruku;
  4. Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH, číslo schémy SA.57485, podmienky ako pri predchádzajúcej schéme, zdrojom financovania sú EŠIF, zo sektorov v pôsobnosti MPRV SR sú oprávnenými žiadateľmi len potravinárske podniky;
  5. Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia zvýšenej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA, číslo schémy SA.57483, publikované je zatiaľ len oznámenie o schválení schémy.

Limity pomoci:

Pre potravinárske podniky a podniky pôsobiace v lesnom hospodárstve: 800 000 eur

Pre podniky pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe: 100 000 eur

Pre podniky pôsobiace v rybnom hospodárstve: 120 000 eur

V súčasnosti prebieha zo strany poskytovateľov pomoci výber finančných inštitúcií, ktoré budú administrovať schémy. Tento proces bol ukončený 10.7.2020 a následne budú podniky žiadať o úvery s poskytnutím pomoci.

 

Bližšie informácie sú na internetových stránkach www.pomahameludom.sk, https://najmy.mhsr.sk/, www.sih.sk, www.eximbanka.sk.

 

Okrem uvedených notifikovaných schém sú schválené aj schémy pomoci de minimis:

  1. Schéma pomoci de minimis „Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID 19 (záruka a bonifikácia úroku) – DM-4/2020, administrujú komerčné banky, zo sektorov v pôsobnosti MPRV SR sú oprávnenými žiadateľmi len potravinárske podniky, forma pomoci: poskytovanie zvýhodnených úverov a záruk na úvery;
  2. Schéma pomoci de minimis na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 – prevádzkový úver poskytnutý Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou (SZRB) – DM – 5/2020, administruje SZRB, zo sektorov v pôsobnosti MPRV SR sú oprávnenými žiadateľmi potravinárske podniky a podniky pôsobiace v lesnom hospodárstve, forma pomoci: poskytovanie zvýhodnených úverov a záruk na úvery;
  3. Schéma pomoci de minimis na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 – prevádzkový úver poskytnutý zo strany EXIMBANKY SR – DM-6/2020, administruje EXIMBANKA, zo sektorov v pôsobnosti MPRV SR sú oprávnenými žiadateľmi potravinárske podniky a podniky pôsobiace v lesnom hospodárstve, forma pomoci: poskytovanie zvýhodnených úverov a záruk na úvery.

Pri uvedených schémach pomoci de minimis je limit pomoci pre podnik 200 000 eur/ 3 roky.

MPRV SR pre poskytovanie pomoci vo forme finančných nástrojov v prípade opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 využíva SZRB pre subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Dôležité odkazy:

MH SR: https://www.mhsr.sk/koronavirus

MPSVR SR: https://www.pomahameludom.sk/

Slovenská záručná a rozvojová banka: https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redpozastavenie-prijimania-ziadosti-o-uver-podnikatek-2020span/

Slovak investment holding: https://www.sih.sk/stranky/investicie/sih-antikorona-zaruka

EXIMBANKA: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/produkty-na-podporu-udrzania-prevadzky-a-zamestnanosti-covid-produkty.html?page_id=220920

 

Podporné produkty budú realizované prostredníctvom komerčných bánk.

Žiadateľom odporúčame kontaktovať svoju banku s požiadavkou na poskytnutie zvýhodneného úveru.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood