Facebook Statistics

Sekcia lesnícka

Stanovisko úradu EFSA týkajúcich sa záverov počiatočných hodnotení rizík pre pesticíd účinnú látku imazosulfuron

16-02-2017

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peer review počiatočných
hodnotení rizík pre pesticíd účinnú látku imazosulfuron vykonané povereným orgánom
spravodajského členského štátu Slovinska v spolupráci s Fínskom na základe Vykonávacieho
nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 844/2012. Koncové závery boli dosiahnuté na základe
vyhodnotenia reprezentatívneho použitia tejto účinnej látky ako herbicídu pre zimné obilniny
(pšenica, jačmeň, raž) a tritikale. Obsiahnuté konečné stanoviská, ktoré sú prezentované
v predloženom závere, poukázali na vhodnosť ich použitia v regulačnom hodnotení rizika.
Chýbajúce informácie, ktoré sú požadované regulačným rámcom ako aj vzniknuté obavy sú
uvedené v predloženej správe.

Viac informácií nájdete v prílohe na dole uvedenom odkaze na stánku úradu EFSA:
Link na web EFSA - peer review
Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazosulfuron
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4695


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood