Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Správa o zbere dát na hodnotenie rizika v oblasti zdravia zvierat

03-02-2017

Aktuálny dokument bol vypracovaný a prijatý zo strany orgánov uvedených vyššie autormi. Táto úloha bola realizovaná výhradne autormi v zmysle spolupráce medzi úradom EFSA a autormi ohodnotenými na základe predpisov tendra. Súčasný dokument je zverejnený v súlade s princípom transparentnosti, ku ktorému úrad podlieha. Nemusí byť považovaný za výstup prijatý úradom. EFSA si vyhradzuje práva, stanovisko a pozíciu pokiaľ ide o predmetnú problematiku a na závery zhrnuté v tomto dokumente bez toho,  aby boli dotknuté práva autorov.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1171e