Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Správa o zbere dát na hodnotenie rizika v oblasti zdravia zvierat

03-02-2017

Aktuálny dokument bol vypracovaný a prijatý zo strany orgánov uvedených vyššie autormi. Táto úloha bola realizovaná výhradne autormi v zmysle spolupráce medzi úradom EFSA a autormi ohodnotenými na základe predpisov tendra. Súčasný dokument je zverejnený v súlade s princípom transparentnosti, ku ktorému úrad podlieha. Nemusí byť považovaný za výstup prijatý úradom. EFSA si vyhradzuje práva, stanovisko a pozíciu pokiaľ ide o predmetnú problematiku a na závery zhrnuté v tomto dokumente bez toho,  aby boli dotknuté práva autorov.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1171e


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood