Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Správa o stave lesov v Európe 2007

20-05-2008

Správa o stave lesov v Európe 2007 bola vypracovaná v spoločnej gescii Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (UNECE), Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a sekretariátu Konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe (MCPFE) so sídlom vo Varšave.

Podľa hodnotení zainteresovaných expertov z oblasti medzinárodnej lesníckej štatistiky a ekonomiky je správa najkomplexnejším a najvyváženejším prehľadom informácií o stave lesov európskeho geografického regiónu, aký bol doposiaľ zostavený v spolupráci viacerých medzinárodných inštitúcií. Štruktúra prezentovaných informácií vychádza z medzinárodne odsúhlasených kritérií trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Viac informácií, vrátane úplného znenia správy je možné získať na: www.unece.org/trade/timber.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)