Facebook Statistics
Značka Kvality

SNP 3Rs a história alternatívnych metód na Slovensku v časopise ATLA

25-08-2022

​​

 Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs) bola spomenutá v nedávnom čísle odborného periodika Alternatives to Laboratory Animals (ATLA). Článok sa venuje prehľadu 3R centier a platforiem pre propagáciu a akceptáciu alternatívnych metód v Európe. Neopomenul ani aktivity v Slovenskej republike.

Informovanosť verejnosti a diskusia o pokusoch na zvieratách a alternatívnych metódach sa v posledných rokoch výrazne zvýšila. S kontextom alternatívnych metód sú neoddeliteľne späté princípy 3R

  • Replacement = nahradenie testov na zvieratách alternatívnou metódou;
  • Reduction = zníženie počtu experimentálnych zvierat v testoch;
  • Refine = zlepšenie podmienok pre zvieratá v testoch a zníženie ich utrpenia.

Spoločným cieľom v rámci vedeckej komunity, ktorá podporuje princípy 3R, je vyvinúť prediktívne neanimálne modely a lepšie integrovať dostupné údaje z in vitroin silico a omics technológií do regulačného rámca, týkajúceho sa napríklad toxicity chemických látok, liečiv alebo zložiek potravín. Všeobecným záujmom je tiež implementovať alternatívne metódy do základného výskumu. 

Z týchto dôvodov vzniklo v posledných rokoch čoraz viac tzv. 3R centier či platforiem. Ich účelom je nielen vývoj nových alternatívnych metód, ale tiež osveta a pomoc pri zavádzaní 3R do politík a vzdelávania. Silným impulzom pre vznik takýchto iniciatív bolo prijatie smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Smernica totiž hovorí o potrebe zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni propagáciu alternatívnych metód. Na Slovensku preto v roku 2018 vznikla Slovenská národná platforma 3Rs (SNP 3Rs). Funguje pod záštitou Slovenskej toxikologickej spoločnosti SETOX a úzko spolupracuje s Národným kontaktným bodom siete PARERE, ktorý je ustanovený na odbore bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR.

Článok v ATLA poskytuje prehľad európskych 3R centier a platforiem a ich historický vývoj. ATLA v priebehu tohto roka zverejní ďalšie články k tematike, a to pri príležitosti 50. výročia svojho založenia. Články zhrnú súčasné zameranie a úlohy, ako aj budúcnosť a plány 3R centier a platforiem. Tieto iniciatívy sú totiž veľmi dôležitými kontaktnými bodmi a vo svojich krajinách zohrávajú obrovskú úlohu ako sprostredkovatelia smernice 2010/63/EÚ priamo „v teréne". Sú tiež neoceniteľné pri šírení informácií a pri podpore implementácie 3R.

Viac si prečítate v článku The Rise of Three Rs Centres and Platforms in Europe.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood