Facebook Statistics

Tlačové správy

Slováci otvoria v Srbsku Informačné centrum pre Európsku úniu

23-03-2007

Projekt “Poľnohospodárske informácie pre srbské poľnohospodárstvo”, ktorý realizuje Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo v Nitre (ÚVTIP) v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, je v záverečnej fáze. Jedným z výsledkov projektu je zriadenie Informačného strediska pre Európsku úniu v priestoroch srbského Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva v Belehrade. Slávnostné otvorenie centra sa uskutoční 26. marca 2007 za účasti zástupcov tohto ministerstva, slovenského Ministerstva pôdohospodárstva ako gestora projektu, veľvyslanca SR v Belehrade, zástupcov ÚVTIP a niektorých srbských vládnych inštitúcií - potenciálnych užívateľov.

Prácu informačného centra bude riadiť Sekcia pre integráciu do EÚ a WTO a medzinárodnú spoluprácu Ministerstva pôdohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva v Belehrade. Poslaním centra bude získavanie, spracovávanie a šírenie informácií z oblasti poľnohospodárstva súvisiacich s integračným procesom Srbska do Európskej únie. Cieľovou skupinou budú pracovníci ministerstva poľnohospodárstva, členovia negociačného tímu, vládne inštitúcie zainteresované do integračného procesu a odborná verejnosť.

V rámci projektu bola vydaná brožúra, ktorú spracovali slovenskí odborníci. Jej obsahom sú skúsenosti z prístupového procesu Slovenska do EÚ v oblasti poľnohospodárstva. Boli spracované aj ďalšie aktuálne témy vo forme informačných letákov a “Výkladový slovník spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ”. Poslednej téme sa venovala aj brožúra spracovaná srbským odborníkom na túto problematiku. Okrem týchto informačných výstupov budú v centre prístupné aj odborné periodiká, ako Agra Europe, AgraFood East Europe a CAP Monitor, ktoré boli zakúpené z prostriedkov Fondu Bratislava - Belehrad a mnoho ďalších informačných zdrojov. Samozrejmosťou je moderné technické vybavenie centra, vrátane prístupu k infor-máciám zverejneným na internete.

Pracovníci MP SR a ÚVTIP pri realizácií projektu využili svoje skúsenosti z riadenia rezortného informačného strediska pre EÚ v priestoroch Ministerstva pôdo-hospodárstva v Bratislave a takisto skúsenosti v oblasti poľnohospodárskej informatiky a integrácie poľnohospodárstva krajín strednej a východnej Európy do EÚ.

23. marca 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood