Tlačové správy

Bezpečné potraviny na programe dňa

28-06-2007

V dňoch 28. a 29. júna sa v Bratislave koná stretnutie zástupcov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Pri tejto príležitosti organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s EFSA seminár o činnosti tejto medzinárodnej organizácie, ktorá vznikla na pôde Európskej únie s cieľom chrániť zdravie spotrebiteľov.

Na zasadnutí Poradného fóra EFSA minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa pripomenul: “Bezpečnosť potravín spolu so zdravou výživou patria medzi priority súčasnej vlády. Aj preto Ministerstvo pôdohospodárstva SR iniciovalo vznik Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu, kde chceme sústrediť efektívnu vedeckú základňu. Radi sme uvítali možnosť participovať na organizovaní fóra, na ktorom môžu zástupcovia vedeckej, riadiacej i výrobnej sféry a spotrebitelia diskutovať o aktuálnych otázkach potravinovej bezpečnosti.”

Účastníci seminára i Poradného fóra sa orientovali na plnenie úloh a zintenzívnenie spolupráce v oblastiach spracovávania vedeckých stanovísk i komunikácie. Na zasadnutí prezentovala výkonná riaditeľka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín Catherine Geslain-Lanéelle, že: “Zámerom EFSA je obnoviť dôveru spotrebiteľov v bezpečnosť potravín prostredníctvom poskytovania vedeckého poradenstva vo všetkých oblastiach, ktoré majú vplyv na bezpečnosť potravín a krmív. Oceňujem priestor, ktorý Slovensko vytvorilo na otvorenú diskusiu.”

EFSA vznikla s cieľom predchádzať potravinovým škandálom, ktoré sa v únii vyskytovali v 90. rokoch minulého storočia. Národným kontaktným bodom pre styk s EFSA na Slovensku je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. EFSA má deväť vedeckých výborov a tie vydávajú vedecké stanoviská pre všetky členské štáty EÚ a Európsku Komisiu. Slovensko sa aktívne zapája do spolupráce s EFSA od roku 2003.

Jana Kaplanová
riaditeľka

28. 6. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Národný kontaktný bod
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk