Tlačové správy

Ročný odpočet: Priority rezortu pôdohospodárstva sa napĺňajú

21-06-2007
  • Získali sme pre poľnohospodárov najvyššie dotácie.

Tak, ako som si predsavzal pri nástupe do funkcie, získal som pre farmárov peniaze na vyplatenie doposiaľ najvyšších dotácií – 70% úrovne ostatných štátov a v tomto trende mienim pokračovať aj naďalej, pričom budem presadzovať stále plné dorovnanie (30%) z národných zdrojov.

+ Celý medziročný prírastok z národných zdrojov (dokonca navýšený) ministerstvo použije na revitalizáciu živočíšnej výroby prostredníctvom “novinky” – zavedenej platby tzv. Veľká dobytčia jednotka – čo je 6 krát väčšia podpora ako vlani či kedykoľvek v minulosti - oproti vlaňajším cca. 300 miliónom pôjde o sumu cca. 1,7 miliardy!! )

+ Zaviedli sme od roku 2007 po prvýkrát platbu na energetické plodiny vo výške 45 Eur na hektár, čím sa výrazne podporí bioenergetika na Slovensku.

  • Robíme maximum pre rozvoj vidieka a spokojnosť farmárov.

Pripravili sme a bol úspešne prijatý Vládou SR najdôležitejší strategický dokument - Plán rozvoja vidieka, ktorý umožní v dohľadnej dobe čerpať nemalé finančné prostriedky a oživiť náš vidiek až do roku 2013 a ktorý momentálne už len čaká na schválenie Komisiou.

+ Ministerstvo pôdohospodárstva po prvý krát v histórii vyplatilo priame platby žiadateľom v rekordne najskoršom termíne. Prvé peniaze žiadatelia o podporu na zvieratá mali na účtoch už koncom novembra a platby na plochu už od 1. decembra 2006!

+ Podporujeme oproti minulosti prostredníctvom platieb viac ekologické poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a zeleninárstvo, rozvoj služieb na vidieku, rybné hospodárstvo či poradenstvo pre farmárov.

  • Prijali sme zákony, ktoré účinne pomáhajú chrániť spotrebiteľov.

Za kľúčové považujem prijatie a uvedenie do života veľmi podstatných zákonov – o veterinárnej starostlivosti a o potravinách. Ako sa ukázalo sprísnenie sankcií prinieslo očakávané ovocie. Obchodníci si zjavne viac uvedomujú následky nebezpečnosti svojho konania.

  • Venujeme veľkú pozornosť a starostlivosť našim lesom.

V prvom rade, čo sa týka slovenských lesov, chcem poukázať na veľmi pozitívny fakt a tým je, že našich lesov je stále viac. Výmera lesných pozemkov na Slovensku sa vďaka našim lesníkom nepretržite zvyšuje. Chcem tiež pripomenúť ďalší pozitívny fakt - zvyšuje sa aj výmera ochranných lesov (17,0 %) a lesov osobitného určenia (15,5 %), ktoré majú plniť len ekologické a sociálne funkcie-teda “lesy pre ľudí”. Tiež v dôsledku nárastu požiadaviek na zabezpečovanie verejnoprospešných funkcií lesov podiel hospodárskych lesov (67,5 %) v porovnaní so stavom v minulosti klesá.

Ďalej sa neustále snažíme o to, aby sme na Slovensku mali čo najkvalitnejšie lesy. Preto v zastúpení drevín presadzujeme požiadavku rôznorodosti lesných porastov - keďže sa tak zvyšuje statická aj ekologické stabilita lesov. Ihličnaté lesy u nás v súčasnosti zaberajú približne 30,8 %, listnaté 49,7 % a zmiešané porasty 18,9 %. Chcem spomenúť aj skutočnosť, že nám veľmi záleží na tom, aby bola u nás aj v budúcnosti veľká časť územia ochraňovaná - momentálne takmer štvrtina Slovenska je chráneným územím!

Vytvorili sme dlhodobý program starostlivosti o lesy: Národný lesnícky program - bol predložený na rokovanie vlády SR 24. apríla 2007. Jeho základným princípom je obhospodarovanie lesov trvalo udržateľným spôsobom. Má 5 strategických cieľov: Podpora ekologického obhospodarovania lesov, Zlepšovanie a ochrana životného prostredia, Zlepšovanie kvality života, Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti a Posilňovanie kooperácie.

Ďalej: v oblasti lesníckej politiky podporujeme neprivatizovateľnosť lesného majetku vo vlastníctve štátu. Pracujeme na urýchlení usporiadania pozemkového vlastníctva – urýchlení procesu uspokojovania reštitučných nárokov.

  • Ministerstvo sme po prvý krát skutočne otvorili pre ľudí a médiá.

Funkciu ministra chápem ako možnosť reálne pomáhať ľuďom, preto sa každodenne stretávam so zástupcami farmárov, diskutujem s chovateľmi a pestovateľmi o  možnostiach a problémoch po celom Slovenku pravidelne na mojich piatkových výjazdoch, aj pri mnohých ďalších každodenných príležitostiach.

Ďalej každý, kto mal záujem, mohol po prvý krát v čase Vianoc a Veľkej noci prísť priamo na ministerstvo pôdohospodárstva kde sme pripravili Trhy Zemeslužby – podujatie pre všetkých ľudí, ktorí si mohli u nás nakúpiť najrôznejšie výrobky, kapre a stromčeky za rekordne nízke ceny, občerstviť sa vínkom, pivom či pečeným prasiatkom, ktoré bolo počas Vianoc pre ľudí zdarma, či zabaviť sa na Veľkú noc pri pletení najväčšieho korbáča na Veľkonočných trhoch. Konali sa súbežne semináre s voľným vstupom pre verejnosť na tému možností získavania príspevkov pre farmárov prostredníctvom ministerstva. Súbežne sa konala a momentálne opäť prebieha (2. poschodie v budove MP SR) voľne dostupná výstava fotiek mladých talentovaných fotografov - Zelený objektív.

Týždenne pripravujeme pre Vás - novinárov- brífingy či tlačové besedy pri najrôznejších príležitostiach, pravidelne dostávate možnosť stretnúť sa s ministrom, získať priamo od neho aktuálne odpovede a stanoviská k dianiu v rezorte. Počas celého roka sme sa snažili maximálne Vám všetkým vychádzať v ústrety a robiť všetko čo je v našich silách, aby sme uspokojili Vaše požiadavky.

Vážim si Váš záujem o rezort! Teší ma, že na rozdiel možno od iných predstaviteľov, ja môžem našu vzájomnú spoluprácu s Vami - zástupcami médií - počas tohto roka označiť za korektnú, objektívnu a hodnotím ju pozitívne.