Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-02-2017

Názov predmetu zákazky:

Zabezpečenie slávnostného otvorenia XI. ročníka Lesníckych dní vo Zvolene

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)