Facebook Statistics

Čo sme presadili vo vláde

ČO SME PRESADILI VO VLÁDE OD ROKU 2016

 Riadenie rezortu

 • Zvýšili sme transparentnosť ministerstva a jeho organizácií, zverejňujeme informácie nad rámec zákona.
 • Zlepšili sme komunikáciu s verejnosťou a médiami (vrátane sociálnych sietí a videokanála)
 • Sprofesionalizovali sme odbornú prácu rezortu.
 • Zriadili sme Inštitút pôhospodárskej politiky ako analytického útvaru ministerstva, ktorého poslaním je zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka.
 • Témy poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka sme posunuli na novú úroveň, Slovensko má v histórii prvý krát podpredsedu vlády z rezortu pôdohospodárstva.
 • Otvorili sme možnosť pre poľnohospodárov podieľať sa na tvorbe zákonov.
 • Unikátna spolupráca agrorezortu a úradu geodézie šetrí štátu milióny eur. Štátne inštitúcie už nemusia ortofotomozaiky kupovať od súkromných firiem za prehnané sumy a peniaze tak ostávajú štátu. Zároveň tieto dáta poskytujú bezplatne verejnosti i súkromnému sektoru.

Agrodotácie a transparentnosť

 • Užívané plochy poľnohospodárov v rámci podávania jednotných žiadostí sme zmapovali kompletne elektronicky. Elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 % plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku.
 • Po prvýkrát v histórii sme zverejnili mapy poľnohospodárskych plôch. Ide o plochy, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Poľnohospodári aj vlastníci si môžu pozrieť vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť.
 • Mienkotvorným médiám sme poskytli komplexné informácie o poľnohospodárskych podporách na východe Slovenska.
 • Rázne sme zakročili proti podvodom na východe Slovenska. Trestné oznámenie, odvolanie zodpovedných a posilnenie kontrol. V súvislosti s možnými subvenčným podvodom na východe Slovenska robíme rázne opatrenia.
 • Na základe podaní v súvislosti s podvodmi pri poskytovaní priamych podpôr sme aktualizovali scenár možných podvodov a upresnili rizikovú skupinu žiadateľov o priame podpory.
 • V prípade najrizikovejších opatrení projektových podpôr Programu rozvoja vidieka sme zaviedli výkon kontroly na mieste v 100 % realizovaných projektov, nad rámec legislatívy EÚ, čím zamedzíme vyplácaniu neoprávnených výdavkov.

Poľnohospodárstvo

 • Spustili sme projekt „Zelenej nafty“. Priniesť má vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov. Pre spotrebiteľov agrorezort očakáva viac dostupných bezpečných slovenských potravín na pultoch. V štátnom rozpočte je na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby v roku 2019 vyčlenených 30 miliónov eur.
 • Na európskej úrovni presadzujeme dorovnanie výšky priamych platieb pre poľnohospodárov. Ide o prioritu slovenského agrorezortu v rámci diskusie o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie po roku 2020.
 • Dvojročná snaha slovenského agrorezortu zameraná na zlepšenie postavenia farmára v potravinársko-dodávateľskom reťazci zaznamenala významný úspech. Európska komisia prijala konkrétne kroky v podobe návrhu novej smernice týkajúcej sa zákazu nekalých obchodných praktík.
 • Pomáhame zmierňovať následky extrémnych výkyvov počasia. Poľnohospodári získajú 21 miliónov eur z rozpočtu agrorezortu – môžu požiadať kompenzácie za sucho v roku 2017 v celkovej výške 17 miliónov eur a môžu požiadať aj o úhradu poistného v celkovej výške 4 milióny eur.
 • Bojujeme proti suchu. Poľnohospodári môžu účinne a systematicky predchádzať škodám spôsobeným extrémnym suchom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu, ktorá ma farmárov povzbudiť k starostlivosti a budovaniu zavlažovacích systémov. Žiadatelia môžu získať celkovo 22 miliónov eur.
 • Otvorili sme tému „Biohospodárstvo ako jedna z odpovedí ako si poradiť s klimatickou zmenou“ a to pomocou zvyšovania energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov, menej emisií z výroby, prepojenia biohospodárstva a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a prechodom z fosílneho hospodárstva na obehové.
 • NR SR schválila zákon z dielne agrorezortu o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného po prvý krát zadefinoval osobitný proces pre konanie o priamych podporách, ktorý pre farmárov prinesie zrýchlenie a zefektívnenie konania.
 • Podporili sme 500 mladých farmárov sumou 25 miliónov eur.
 • Počnúc rokom 2017 začala Pôdohospodárska platobná agentúra vyplácať preddavky na priame podpory. Viac ako 23 miliónov eur si rozdelilo 4 584 slovenských poľnohospodárov.
 • Poskytli sme štátnu pomoc na prijímanie znevýhodnených a značne znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorá pokračuje aj v roku 2018.
 • Otvorili sme tému riešenia rizík v poľnohospodárstve.
 • Agrorezort dal poľnohospodárom v boji proti suchu 22 miliónov eur.
 • Prvovýrobcov mlieka sme v roku 2016 podporili sumou 33 miliónov eur, vďaka čomu sa nám podarilo stabilizovať sektor zasiahnutý zrušením mliečnych kvót.
 • Ovocinárov, ktorí boli poškodení mrazmi v roku 2016, sme podporili sumou 3,5 milióna. Na aktualizáciu registra ovocných sadov sa vyčlenila suma 3,5 milióna.
 • Nadviazali sme na Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva Slovenskej republiky vo veci podpory rastlinnej a živočíšnej výroby v roku 2016 aj 2017 pre rozvoj a stabilizáciu týchto sektorov.
 • Neustále zabezpečujeme zlepšenie a vývoj Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, ako aj systém identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat.
 • Ochránili sme komerčné chovy hydiny počas vtáčej chrípky.
 • Rozšírili sme podpory pre poľnohospodárov aj na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy, či ruže jabĺčkovej.
 • Podporujeme chov sladkovodných rýb na Slovensku prostredníctvom investícií do akvakultúry, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb.
 • Podporili sme chovateľov dojníc a prasníc vyše štyrmi miliónmi eur.
 • Rozšírili sme podpory pre včelárov.
 • Spolu so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku sme uznali nové národne plemeno Slovenská dojná ovca. Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.
 • Pripravili sme návrh nariadenia vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny. Nariadenie schválila vláda.
 • Rokovali sme v Číne o exportných certifikátoch pre slovenských výrobcov mlieka, mäsa a mliečnych a mäsových výrobkoch.
 • Podporujeme našich vinárov v zahraničí, vo francúzskom Bordeaux sme prezentovali špičkové slovenské vína.
 • Počet vinohradníckych obcí stúpne, budeme ich mať dvakrát viac ako Česká republika. Reagujeme na rastúci záujem o vinárstvo a vinohradníctvo na Slovensku a rozširujeme počet vinohradníckych obcí o 199. Ide o obce, ktoré patria do zemepisných oblastí vymedzených v špecifikácii vín s chráneným označením pôvodu. Po finálnych úpravách tak počet vinohradníckych obcí stúpne na 702.
 • Agrorezort prepláca vinohradníkom poistenie úrody.  

Pôda a pozemky

 • Ústavný zákon zadefinoval pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.
 • Predložili sme do NR SR novelu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Novela získala podporu prakticky celého politického spektra. Pomôže zabrániť špekuláciám s nájmom pôdy a zlepší prístup k pôde vlastníkom, malým a mladým farmárom.
 • Predstavili sme systémové riešenie pozemkových úprav pre Slovensko. Ide o jediný efektívny nástroj na riešenie obrovskej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva. Pozemkové úpravy sú kľúčovým nástrojom na vyriešenie problémov slovenského poľnohospodárstva a zároveň môžu naštartovať mnohé rozvojové programy obcí, malé a stredné podnikanie.
 • Spustili sme verejné obstarávanie, ktoré vytvorí priestor pre vykonanie komplexných pozemkových úprav vo viac ako 160 katastrálnych územiach. Alokovaných je viac ako 44 miliónov eur.
 • Užívané plochy poľnohospodárov v rámci podávania jednotných žiadostí sme zmapovali kompletne elektronicky. Elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 % plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku.
 • Po prvýkrát v histórii sme zverejnili mapy poľnohospodárskych plôch. Ide o plochy, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Poľnohospodári aj vlastníci si môžu pozrieť vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť.

Potravinárstvo a obchod

 • Dvojročná snaha slovenského agrorezortu zameraná na zlepšenie postavenia farmára v potravinársko-dodávateľskom reťazci zaznamenala významný úspech. Európska komisia prijala konkrétne kroky v podobe návrhu novej smernice týkajúcej sa zákazu nekalých obchodných praktík.
 • Na celoeurópskej úrovni sme otvorili tému dvojakej kvality potravín. Európska komisia predstavila jednotnú metodiku testovania výrobkov, ktorá zavádza harmonizovaný postup pri porovnávaní potravín pre celú EÚ.
 • Tému dvojakej kvality sme dotiahli do konca a dvojaká kvalita sa stáva v celej EÚ postihovateľnou klamlivou obchodnou praktikou, členské budú môcť pokutovať nielen rozdiely v potravinách, ale aj v pracích prostriedkoch, Sankcie sa môžu vyšplhať až do štyroch percent ročného obratu firmy v členskom štáte
 • Pripravili sme Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.  Vďaka nemu budú obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín férovejšie a vyváženejšie. Nová právna úprava prinesie elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie.
 • Presadili sme, aby v letákoch slovenské potraviny tvorili minimálne polovičný podiel.
 • Otvorili sme tému mimoriadne vysokých marží obchodných reťazcov na Slovensku. Znevýhodňovanie slovenských poľnohospodárov a potravinárov musí prestať.
 • Aktívne chránime slovenských spotrebiteľov pred holandskými vajcami s rezíduami fipronilu. Boli sme prví, kto na to upozornil.
 • Umožnili sme darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti.
 • Odhalili sme kauzu pokazeného brazílskeho mäsa.
 • Pripravili sme prísnejšie pravidlá predaja čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov - stop zmrazovaniu nepredaného pečiva.
 • Presadili sme výnimku na slovenský džem, vďaka čomu môžu obsahovať menej cukru a viac ovocia
 • Chránime spotrebiteľov, každoročne vykonáme približne 50 tisíc kontrol potravín od prvovýrobcov až po pulty.
 • V nadväznosti na škandál s poľským mäsom sme zintenzívnili kontroly a neskôr vydali pokyn hlavnému veterinárnemu lekárovi SR na mimoriadne núdzové opatrenie na dovoz hovädzieho mäsa z Poľska
 • Strážime kvalitu tradičných špecialít. Vykonali sme úradné testy spišských párkov s chráneným označením „Zaručená tradičná špecialita“.
 • Staráme sa o to, aby deti v školách mali viac ovocia a mlieka.
 • Navýšili sme štátnu pomoc na účasť spracovateľa na výstave.
 • Na svetovej výstave Gulfood sa prvýkrát prezentovali aj slovenskí potravinári. Ide o najväčšiu prezentačnú a kontraktačnú výstavu potravín a nápojov na svete.
 • Vo francúzskom Bordeaux sme predstavili špičkové slovenské vína. Spolu so slovenskými vinármi sme prezentovali slovenské vinohradníctvo a vinárstvo. Súčasťou návštevy bol aj podpis zmluvy s Múzeom svetových vín a odovzdanie kontingentu pozostávajúceho z 336 fliaš špičkového slovenského vína.
 • Slovenskí potravinári sa prezentovali na veľtrhu privátnych značiek PLMA v Amsterdame.
 • Bojujeme proti plytvaniu potravinami. Priemerne každý Slovák vyhodí vyše sto kilogramov jedla ročne. Agrorezort upozorňuje, že plytvanie jedlom znamená plytvanie prírodnými zdrojmi a vyzýva spotrebiteľov na uvedomelejšie nakupovanie.
 • Pripravili sme Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie. Nie je jedno, aké potraviny jedia naše deti. Preto sme predložili do vlády odporúčania pre nakupovanie surovín pre hromadné stravovanie. Cena by nemala byť jediným kritériom. Žiadne peniaze nestoja za to, aby sme hazardovali so zdravím našich detí.

Podpora slovenských potravín

 • Po dlhšom období opätovne začal rásť podiel slovenských potravín na pultoch.
 • Spustili sme projekt Chcem dodávať – na podporu lokálnych výrobcov potravín v okruhu do 50 km od reťazcov. Lokálne potraviny nájdete s Tescu, Bille a Kauflande. Projekt agrorezortu dostal do reťazcov vyše 160 slovenských dodávateľov.
 • Pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov sme pripravili možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky, ktoré pomôže zabezpečiť viac slovenských potravín na pultoch. Poľnohospodári môžu môcť investovať do výstavby objektov a skladovacích kapacít, zvýšiť efektívnosť výroby či spustiť produkciu nových výrobkov.
 • Spustili sme Národný potravinový katalóg, vďaka ktorému bude v jedálňach verejných inštitúcií viac čerstvých a kvalitných potravín.
 • Kontinuálne robíme kampaň na podporu predaja slovenských výrobkov – najmä prostredníctvom marketingových kampaní Značky kvality SK.
 • Spolu s Mliečnym fondom sme spustili vynovenú verziu projektu Adoptuj si kravičku, ktorá slúži na podporu kupovania slovenských mliečnych výrobkov a mlieka.
 • Pravidelne navštevujeme slovenské potravinárske firmy.
 • Otvorili sme tému mimoriadne vysokých marží obchodných reťazcov na Slovensku. Znevýhodňovanie slovenských poľnohospodárov a potravinárov musí prestať.
 • Presadili sme, aby v letákoch slovenské potraviny tvorili minimálne polovičný podiel.
 • Navýšili sme štátnu pomoc na účasť spracovateľa na výstave.

Zvieratá

 • Pripravili sme zákon o veterinárnej starostlivosti. Vďaka nemu sa Slovensko v ochrane zvierat zaradilo medzi kultúrne krajiny a zviera už nie je vec. Bojujeme tiež proti nelegálnemu množiteľstvu zvierat. Zákon schválil parlament.
 • V roku 2017 sme zriadili prvú karanténnu stanicu pre zvieratá vo Veľkom Krtíši, prvá svojho druhu na Slovensku.
 • V roku 2018 sme otvorili druhú karanténnu stanicu, dočasný domov v nej nájde stovka zvierat. Priestory bývalej veterinárnej nemocnice v Martine poskytnú dočasný domov a veterinárnu starostlivosť túlavým, týraným alebo nelegálne prevážaným zvieratám.
 • Robíme opatrenia proti africkému moru ošípaných.

Rozvoj vidieka a regionálny rozvoj

Lesy a drevo

 • Štátni lesníci vysadia ročne milióny stromov a obnovia tisíce hektárov lesov.
 • Meníme obchodnú politiku v štátnom podniku LESY SR, aby sme uprednostňovali domácich spracovateľov dreva.
 • Spustili sme boj proti nelegálnej ťažbe dreva. Pripravili sme zákon o dreve, ktorým ideme zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh. Zákon schválila Národná rada SR.
 • Pripravili sme vyhlášku na podporu mimoprodukčných funkcií lesov
 • Pripravili sme nový zákon o poľovníctve - zameriava sa na všetky dôležité oblasti. Približne 60 000 držiteľom poľovných lístkov prináša stransparentnenie procesov, menej byrokracie a poplatkov. Zákon zároveň rieši aj škody spôsobované zverou na poľnohospodárskych plodinách, či v lesníctve a zaoberá sa aj ochranou prírody a živočíchov.
 • Iniciovali sme špeciálne rokovanie vlády k téme starostlivosť o lesy, ale najmä k riešeniu vážnej situácie spôsobenej veternými kalamitami v lesoch.
 • Pripravili sme historicky prvú Koncepciu poľovníctva na Slovensku, ktorá pokrýva rozvoja poľovníctva pokrýva chov, ochranu, zušľachťovanie, lov, ochranu a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri.
 • Do medzirezortného pripomienkového konania sme dali nový zákon o poľovníctve. Zakazuje napríklad v lese svojvoľne strieľať označených psov, zvyšuje kompetencie poľovníckych hospodárov, dáva možnosť majiteľom pozemkov a okresným úradom požiadať o odloženie lovu na pozemku a odbremeňuje poľovníkov od zaťažujúcej byrokracie.
 • Navrhli sme Národné memorandum o lesoch, ako systémové riešenie starostlivosti o lesy a chránené územia.
 • Meníme spôsob ťažobnej činnosti v lesoch, aby bola modernejšia, efektívnejšia a šetrnejšia.
 • V spolupráci s ministerstvami životného prostredia a zahraničných vecí sme pripravili návrh starostlivosti o Karpatské bukové pralesy.
 • V súdnom spore o Slánske lesy chránime štátny majetok za približne 100 miliónov eur.
 • Riadime celoeurópsky proces FOREST EUROPE a tým významne ovplyvňujeme európsku politiku o lesoch.
 • Prvýkrát v histórii svetovým lesom šéfuje Slovák. Členské štáty OSN si na svojom zasadnutí jednotne vybrali za predsedu Fóra o lesoch odborníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Borisa Gregušku.
 • Slovenské predsedníctvo v procese FOREST EUROPE dosiahlo významný úspech v otázke európskej právne záväznej dohody o lesoch. Po piatich rokoch stagnácie rozhodlo o obnovení negociačného procesu.
 • Zmenili sme spôsob obhospodarovania na bratislavskom ostrove Sihoť tak, aby bolo šetrnejšie voči prírode a vysádzame prirodzené druhy drevín
 • Za účasti odbornej verejnosti a samosprávy sme zriadili pracovnú skupinu, ktorá sa venuje podpore rekreačných funkcií v bratislavských lesoch.
 • Stovkami vianočných stromčekov sme spríjemnili sviatky pacientov po celom Slovensku. Agrorezort daroval prostredníctvom Lesov SR 150 živých slovenských ihličnanov do nemocníc po celom Slovensku.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood