ZákonyZákon č. 523/2004 z 23. septembra 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

31-05-2013
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I. § 1 až 3, § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5 až 8, § 5 až 36, § 37 ods. 3 až 8, § 38 a čl. II až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 231/1999 z 24. augusta 1999 o štátnej pomoci

31-05-2013
účinnosť 1. januára 2000

Zákon č. 326/2005 z 23. júna 2005 o lesoch

29-05-2013
účinnosť 1. septembra 2005