Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11

29-06-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11, zverejnenom dňa 29.05.2018 na webovom sídle ministerstva http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12925, uzavrie výzvu na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému dňa 29. júna 2018. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.