Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik

27-03-2024

Názov a sídlo organizácie:

Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská 29
825 63 Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, ekonomické, právnické, prírodovedecké alebo technické

Riadiaca prax:

 • Minimálne 5 rokov

Špecifické kritériá a požiadavky:

 • znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva súvisiacich  s problematikou hydromeliorácií;
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti štátneho podniku;
 • bezúhonnosť;
 • predloženie Stratégie a koncepcie rozvoja Hydromeliorácie, štátny podnik;
 • manažérske schopnosti a zručnosti, komunikačné schopnosti, analytické a koncepčné myslenie, riadiace a organizačné schopnosti.

Podmienkou účasti a zároveň požiadavkou na výberovom konaní je zaslanie návrhu Stratégie a koncepcie rozvoja Hydromeliorácie, štátny podnik formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4 (uchádzač overí každú stranu vlastnoručným podpisom). Pri spracovaní stratégie a koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť cudzích jazykov, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 •  úradne overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady;
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, označenia pozície a preukázania obdobia riadiacej praxe vo formáte od/do – deň/mesiac/rok);
 • motivačný list – uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu riaditeľa, svoje skúsenosti z doterajšej praxe v riadiacej funkcii, svoj potenciálny prínos pre štátny podnik a zakladateľa v tejto funkcii;
 • Stratégia a koncepcia rozvoja Hydromeliorácie, štátny podnik – v rozsahu max. 10 strán A4 a uchádzač overí každú stranu vlastnoručným podpisom;
 • originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace;
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách –požadovaných dokladoch;
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dokument na stiahnutie TU).

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti - odborného testu a ústnej časti - osobného pohovoru.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ Hydromeliorácie, štátny podnik“ do 17.04.2024 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood