Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Stretnutie štátneho tajomníka Martina Kováča s generálnym riaditeľom FAO

10-05-2023

Generálny riaditeľ FAO Qu Dongyu prijal počas 172. rokovania Rady FAO štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Martina Kováča a potvrdil, že integrovaný manažment vodných zdrojov je v centre pozornosti FAO.

Generálny riaditeľ Qu Dongyu poďakoval Slovensku za podporu FAO, ocenil odbornosť a skúsenosti našej krajiny, okrem iného i v oblasti integrovaného vodného manažmentu a zdôraznil, že udržateľné hospodárenie s vodou a pôdou je kľúčové pre dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja. Manažment vodných zdrojov pre 4 Betters: lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie prostredie a lepší život, pre dosiahnutie Agendy 2030 a Cieľov udržateľného rozvoja je zastrešujúcou témou FAO v období rokov 2024-2025. Slovensko môže prispieť svojou expertízou a úzko spolupracovať s FAO, ktoré je z odborného hľadiska najväčším zdrojom poznatkov v oblasti poľnohospodárstva, výživy, rybárstva a akvakultúry, lesníctva a prírodných zdrojov.

Dôležité boli taktiež bilaterálne stretnutia so zástupkyňou generálneho riaditeľa FAO Mariou Helenou Semedo a riaditeľom divízie pre pôdu a vodu FAO Lifengom Li, kde partneri zhodnotili prínosy Konferencie OSN o vode v New Yorku a jej dôležité výstupy. Štátny tajomník Martin Kováč bol taktiež pozvaný vystúpiť na Konferencii FAO v júli 2023, na Science and Innovation Forum a Global Symposium on Soil and Water.

Bilaterálne stretnutia sa uskutočnili na okraj rokovania Rady FAO. Rada sa zaoberá základnými otázkami svetového poľnohospodárstva a výživy, aktuálnymi problémami a aktivitami organizácie. Prerokúva program práce a rozpočtu, administratívne záležitosti, finančné riadenie organizácie a prijíma odporúčania pre Konferenciu FAO.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood