Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Skener dreva nie je samozrejmosťou, my ho máme

04-12-2022

Národné lesnícke centrum (NLC) úspešne spustilo testovaciu prevádzku špičkového 3D CT skeneru dreva, ktorý konkuruje najlepším svetovým systémom.

To sa podarilo v rámci riešenia projektu Centra excelentnosti LignoSilva, ktoré je zamerané na digitalizáciu, optimalizáciu a automatizáciu v lesnícko-drevárskom sektore prostredníctvom inovačných technológii. Implementáciou infraštruktúrneho projektu prináša vytvorenie modelových a prototypových pracovísk a kľúčových technologických celkov pre výskumné a demonštračné účely v oblasti produkcie dreva, detekcie kvality dreva, energetického a celulózo-papierenského spracovania dreva.

Vlajkovo loďou centra je výstavba 3D CT skenovacej linky guľatiny dreva, ktorej súčasťou je unikátna technológia počítačovej tomografie. Táto technológia umožňuje vytvoriť trojdimenzionálny model každej guľatiny dreva a zobraziť jej vnútorné chyby. Tento model následne slúži na optimalizáciu rezných plánov za účelom maximalizácie výťažnosti.

Na svete je momentálne inštalovaných 14 kusov CT skenerov guľatiny a práve náš 15-ty je ako jediný prevádzkovaný vo výskumno-vývojovom prostredí, kde slúži ako nástroj na zvyšovanie konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho sektora. 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. NLC sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul "Mesto lesníctva".

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy: 

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen), 
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen), 
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen). 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood