Aktuality

Sumárne údaje z evidencie nájomného - formulár

08-01-2019

Vyplnený formulár za každé katastrálne územie (podľa prílohy č. 3 k vyhláške MPRV SR č. 172/2018 Z.z.) s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok je nájomca povinný doručiť okresnému úradu do 31. januára nasledujúceho roku.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)