Facebook Statistics

Aktuality

Informácia pre prijímateľov NFP o spoločnom postupe bánk a RO IROP v súvislosti so zabezpečením budúcich pohľadávok z poskytnutého NFP

19-07-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP uzatvorilo zmluvy o spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej ako „zmluvy o spoločnom postupe“) pre prípady, ak rovnaký záloh slúži na  zabezpečenie záväzkov prijímateľa vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň i prijímateľových záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o úvere voči banke, ktorá financuje  projekt  spolufinancovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Podpísané zmluvy o spoločnom postupe sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zabezpečenie budúcich pohľadávok z NFP poskytnutého na základe zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Ministerstvom zdravotníctva SR ako sprostredkovateľským orgánom pre IROP a prijímateľom.

Predmetom týchto zmlúv je najmä:

  • postup  pri vydávaní úverového prísľubu
  • určenie spoločného postupu zmluvných strán pri zriadení záložného práva k majetku prijímateľa alebo k majetku tretej osoby za účelom zabezpečenia svojich pohľadávok zo zmluvy o úvere a zo zmluvy o poskytnutí NFP
  • určenie spoločného postupu zmluvných strán pri výkone záložného práva vrátane dohody  o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok banky a štátu pri rozdelení výťažku z výkonu záložného práva
  • vymedzenie povinností banky a štátu pri výmene informácií týkajúcich sa zmluvného vzťahu zo zmluvy o úvere a zo zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú zabezpečené záložným právom
  • vymedzenie postupu štátu a banky pri vzájomnom poskytovaní informácií o tých zmenách, ktoré nastali počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP alebo zmluvy o úvere, a ktoré môžu ovplyvniť plnenie podmienok týchto zmlúv, alebo ktoré spôsobia odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa alebo zmluvy o úvere zo strany banky alebo vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru zo strany banky.

Všetky uvedené zmluvy uzatvorené s bankami sú zverejnené na webovej stránke centrálneho registra zmlúv (www.crz.gov.sk), Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood