Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Riziko chorôb prenášaných vektormi pre Európsku úniu: Entomologické aspekty – Časť 1.

01-03-2017

VectorNet vo svojom mandáte pomáha úradu EFSA s vektormi prenášanými chorobami na vstupných linkách do EÚ. Prvým rámcom mandátu je „Identifikovať, hodnotiť a stručne charakterizovať vektory prenášaných chorôb, ktoré predstavujú riziko pre EÚ“. Práca je zameraná na entomologické aspekty vybraných chorôb zvierat a príslušných zoonóz, ktoré predstavujú riziko pre EÚ z dôvodu ich zavedenia, opätovného zavedenia alebo ďalšieho šírenia. EFSA definovala „VectorNet oblasť“, OH skupiny a AviaGis, vrátane „regiónov EÚ“ a krajín v oblasti Stredomoria. Identifikovaných bolo päť oblastí: východ, západ, sever, juh a AfricaMed. Bol vytvorený komplexný celosvetový zoznam druhov vektorov pre vybrané ochorenia, zahŕňajúci  kliešte, pieskové mušky, Culicoides komáre a komáre. Pre posúdenie rizika vstupu týchto patogénov prostredníctvom vektorov bola v prvom kroku popísaná ich všeobecná charakteristika životných cyklov. V druhom kroku boli identifikované infekčné štádiá a miera infekcie v prírode. V treťom kroku boli skúmané potenciálne druhy dopravy v infekčných fázach pre konečné hodnotenie pravdepodobnosti vstupu patogénov prostredníctvom vektorovej trasy. Medzi celosvetovými druhmi vektorov boli identifikované tie, ktoré sú prítomné vo VectorNet oblasti. Minimálne 29 ochorení medzi týmito vybranými vektorovými prenášačmi sú prítomné vo VectorNet oblasti a v prípade zavedenia pôvodcu ochorenia môže dôjsť k ich šíreniu.

Viac informácií nájdete na odkaze úradu EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1173e


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood