Pokyny na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnuteľností

25-06-2008

pokyny ÚGKK SR P-1588/2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)