Facebook Statistics

Tlačové správy

Počasie skomplikovalo poľnohospodárom dodržať termín prvej kosby

22-06-2020

Zatiaľ, čo máj bol výrazne suchý, posledné dni ukázali presný opak a poľnohospodárov na celom území sužujú neprestávajúce dažde. To bude mať za následok, že mnohí žiadatelia priamych podpôr nedodržia termíny prvej kosby porastov podľa stanovených predpisov.

Termíny prvých operácií na plochách trvalých trávnych porastov (TTP) stanovuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, pričom prvú operáciu na plochách TTP je žiadateľ povinný vykonať najneskôr do termínov podľa sledovaného obdobia (rozpätie 1.6. – 8.8. v závislosti od nadmorskej výšky poľnohospodárskej plochy).

V súvislosti so vzniknutou situáciou sa na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obrátila aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora so žiadosťou o posun termínov prvých operácií na plochách trvalých trávnych porastov z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Takisto na aktuálnu klimatickú situáciu reaguje aj Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), ktorá v tejto súvislosti dáva zainteresovaným do pozornosti inštitút vyššej moci a mimoriadnych okolností. V tom sa okrem iného uvádza, že v prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci a mimoriadnych okolností, je žiadateľ povinný PPA písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 pracovných dní odo dňa, kedy je žiadateľ alebo ním poverená osoba schopná tak urobiť.

Oznámenie, spolu s relevantným dôkazom žiadateľ predkladá na formulári „Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností“, na príslušnom regionálnom pracovisku PPA v mieste administrovania jeho žiadosti.  Všetky potrebné formuláre spolu aj s informáciami sú k dispozícii na webovom sídle PPA https://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznmenie-pre-iadateov-o-priame-podpory-o-monosti-uplatnenia-intittu-vyej-moci-a-mimoriadnych-okolnost/9999


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood