Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

27-10-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, ktoré sa konalo 26. októbra 2022 v Bratislave.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik sa zúčastnili všetci traja pozvaní uchádzači a to: Mgr. Anna Mackovýchová, Ing. Peter Polák, PhD. a Ing. Janka Tabačková. Výberové konanie pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomnú časť uchádzači absolvovali formou odborného testu, ústna časť pozostávala z osobného pohovoru formou verejného vypočutia. V rámci kritérií výberu uchádzačov a určenia poradia bolo potrebné pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 %, čo predstavovalo získať minimálne 105 bodov z celkového počtu 150 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu počtu bodov za odborný test a priemernej hodnoty – priemeru (po matematickom zaokrúhlení) počtu bodov členov výberovej komisie pridelených jednotlivým uchádzačom. Komisia v rámci výberového procesu s uchádzačmi overila ich odborné znalosti, ako aj manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia komisie Mgr. Anna Mackovýchová získala spolu 119 bodov, Ing. Peter Polák, PhD. získal spolu 106 bodov a Ing. Janka Tabačková získala spolu 75 bodov z celkového počtu 150 bodov. Výberová komisia na základe výsledkov celkového bodového hodnotenia konštatuje, že hranicu úspešnosti splnili dvaja uchádzači a to Mgr. Anna Mackovýchová a Ing. Peter Polák, PhD.. Uchádzač - Ing. Janka Tabačková nedosiahla hranicu úspešnosti a skončila neúspešne.

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik za úspešné a na základe celkových výsledkov určila poradie:

  1. Mgr. Anna Mackovýchová
  2. Ing. Peter Polák, PhD.

Na základe celkových výsledkov výberového konania výberová komisia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Mgr. Annu Mackovýchovú do funkcie riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik.

Linky z verejného vypočutia:

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood