Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

26-03-2024

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ktoré sa konalo 20. marca 2024.

Na výberové konanie boli prihlásení a pozvaní štyria uchádzači, zúčastnili sa ho traja uchádzači, a to Ing. Pavol Slamka, Ing. Andrej Legiň a uchádzač, ktorý odvolal svoj súhlas udelený Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so zverejnením výsledkov výberového konania.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80%, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzačov pozostávalo zo súčtu bodov pridelených členmi výberovej komisie za hodnotené oblasti osobného pohovoru.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila viaceré oblasti, a to interpersonálne zručnosti, manažérske schopnosti a zručnosti, kompetencie a znalosť základných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou štátneho podniku a kládla ďalšie doplňujúce otázky.

Podľa celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahol Ing. Pavol Slamka spolu 115 bodov, Ing. Andrej Legiň 66 bodov a nemenovaný uchádzač 42 bodov. Ing. Pavol Slamka splnil podmienku a hranicu úspešnosti minimálne 80 % (podľa počtu dosiahnutých bodov), a preto výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky za úspešné. Na základe vyššie uvedených skutočností výberová komisia určila poradie:

1. Ing. Pavol Slamka

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Pavla Slamku za predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood