Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik

26-03-2024

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik, ktoré sa konalo 22. marca 2024.

Na výberové konanie boli prihlásení a pozvaní dvaja uchádzači, a to Ing. Emil Košút a uchádzač, ktorý odvolal svoj súhlas udelený Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so zverejnením výsledkov výberového konania.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80%, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzačov pozostávalo zo súčtu bodov pridelených členmi výberovej komisie za hodnotené oblasti osobného pohovoru.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila viaceré oblasti, a to interpersonálne zručnosti, osobnostný profil, kompetencie a znalosť základných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou štátneho podniku a kládla ďalšie doplňujúce otázky.

Podľa celkového hodnotenia výberovej komisie získal nemenovaný uchádzač spolu 57 bodov z celkového počtu 125 bodov, a teda nedosiahol hranicu úspešnosti minimálne 80 %, Ing. Emil Košút získal spolu 116 bodov z celkového počtu 125 bodov, splnil podmienku a hranicu úspešnosti, a preto výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik za úspešné. Na základe vyššie uvedených skutočností výberová komisia určila poradie:

1. Ing. Emil Košút

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Emila Košúta za člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“, štátny podnik.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood