Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803901 Baštín Partizánske 58,89
806978 Brodzany Partizánske 58,58
821098 Chynorany Partizánske 51,49
818968 Hradište Partizánske 73,14
822132 Janova Ves Partizánske 26,78
869023 Ješkova Ves Partizánske 32,23
824101 Klátova Nová Ves Partizánske 36,19
869031 Klíž Partizánske 27,65
869040 Klížske Hradište Partizánske 26,26
825441 Kolačno Partizánske 24,43
828467 Krásno Partizánske 51,88
839221 Livina Partizánske 51,81
832952 Livinské Opatovce Partizánske 45,55
835480 Malé Bielice Partizánske 41,25
803910 Malé Bošany Partizánske 48,87
835595 Malé Kršteňany Partizánske 24,53
844543 Malé Ostratice Partizánske 128,26 *
835714 Malé Uherce Partizánske 4,21
839230 Nadlice Partizánske 51,14
839418 Nedanovce Partizánske 45,26
839388 Návojovce Partizánske 46,43
845426 Partizánske Partizánske 58,74
845809 Pažiť Partizánske 58,01
855596 Skačany Partizánske 70,89
865842 Turčianky Partizánske 31,21
867934 Veľké Bielice Partizánske 63,04
803936 Veľké Bošany Partizánske 147,38 *
868183 Veľké Kršteňany Partizánske 39,06
844560 Veľké Ostratice Partizánske 52,03
868744 Veľké Uherce Partizánske 52,02
873934 Žabokreky nad Nitrou Partizánske 132,24 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood