Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800708 Banky Banská Štiavnica 8,38
801038 Banská Belá Banská Štiavnica 16,83
801470 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 13,49
801658 Banský Studenec Banská Štiavnica 21,78
800465 Baďan Banská Štiavnica 21,75
802492 Beluj Banská Štiavnica 11,52
810231 Dekýš Banská Štiavnica 30,20 *
821225 Ilija Banská Štiavnica 25,88 *
824062 Klastava Banská Štiavnica 54,22 *
827878 Kozelník Banská Štiavnica 96,18 *
837989 Močiar Banská Štiavnica 33,32 *
847089 Počúvadlo Banská Štiavnica 63,46 *
849448 Prenčov Banská Štiavnica 20,53
800210 Svätý Anton Banská Štiavnica 19,11
847330 Teplá Banská Štiavnica 28,54 *
870901 Vysoká Banská Štiavnica 44,94 *
861197 Štiavnické Bane Banská Štiavnica 35,04 *
847348 Žakýl Banská Štiavnica 22,69


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood