Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
875066 Župkov Žarnovica 8,83
868248 Veľké Pole Žarnovica 11,04
835102 Malá Lehota Žarnovica 14,57
844624 Ostrý Grúň Žarnovica 14,05
867772 Veľká Lehota Žarnovica 15,71
826189 Kopanice Žarnovica 15,24
817881 Horné Hámre Žarnovica 20,81
819816 Hronský Beňadik Žarnovica 24,86
862606 Tekovská Breznica Žarnovica 24,04
846651 Píla Žarnovica 25,36 *
850403 Psiare Žarnovica 25,35
853534 Rudno nad Hronom Žarnovica 26,94
870170 Voznica Žarnovica 26,52
806188 Brehy Žarnovica 26,04
844411 Orovnica Žarnovica 29,41
818763 Hrabičov Žarnovica 36,58 *
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
811971 Dolné Hámre Žarnovica 53,76 *
841251 Nová Baňa Žarnovica 58,28 *
824038 Kľak Žarnovica 61,74 *
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
852091 Revištské Podzámčie Žarnovica 99,04 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood