Facebook Statistics

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

  |  Zobraziť všetky údaje


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800473 Badín Banská Bystrica 22,50
800619 Baláže Banská Bystrica 49,38 *
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 27,43
801101 Sásová Banská Bystrica 39,10 *
801241 Radvaň Banská Bystrica 24,36 *
801283 Podlavice Banská Bystrica 11,59
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
801381 Kremnička Banská Bystrica 23,68
801402 Šalková Banská Bystrica 24,79
801411 Senica Banská Bystrica 21,27
801429 Kynceľová Banská Bystrica 30,00
801437 Nemce Banská Bystrica 29,93
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 14,21
808334 Čačín Banská Bystrica 32,66
809284 Čerín Banská Bystrica 33,91
811718 Dolná Mičiná Banská Bystrica 37,54
812251 Dolný Harmanec Banská Bystrica 3,69
812641 Donovaly Banská Bystrica 15,12 *
813443 Dúbravica Banská Bystrica 27,15
815799 Harmanec Banská Bystrica 50,78 *
816124 Hiadeľ Banská Bystrica 74,94 *
817457 Horná Mičiná Banská Bystrica 31,00
818160 Horné Pršany Banská Bystrica 24,96 *
819603 Hrochoť Banská Bystrica 32,66 *
819671 Brusno Banská Bystrica 14,22
819743 Hronsek Banská Bystrica 32,01
826260 Kordíky Banská Bystrica 52,90 *
828084 Králiky Banská Bystrica 33,72 *
833339 Ľubietová Banská Bystrica 12,03
833657 Lučatín Banská Bystrica 13,96
836605 Medzibrod Banská Bystrica 16,47
838306 Môlča Banská Bystrica 21,87
838586 Moštenica Banská Bystrica 8,17
838659 Motyčky Banská Bystrica 14,92 *
844021 Oravce Banská Bystrica 25,98
847411 Podkonice Banská Bystrica 11,95
847836 Pohronský Bukovec Banská Bystrica 12,94 *
848158 Poniky Banská Bystrica 18,95
849073 Povrazník Banská Bystrica 16,04
849782 Priechod Banská Bystrica 25,89
852236 Riečka Banská Bystrica 50,78 *
854468 Bečov Banská Bystrica 24,19
854476 Sebedín Banská Bystrica 21,78
854794 Selce Banská Bystrica 23,00
856525 Slovenská Ľupča Banská Bystrica 20,04
858447 Staré Hory Banská Bystrica 49,38 *
858455 Turecká Banská Bystrica 8,22
859052 Strelníky Banská Bystrica 15,60
861057 Špania Dolina Banská Bystrica 12,94 *
862487 Tajov Banská Bystrica 12,46
866423 Uľanka Banská Bystrica 50,78 *
869899 Vlkanová Banská Bystrica 64,06 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood