Facebook Statistics

Podujatia

Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd

16-09-2019

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj organizuje v dňoch 17. a 18. septembra 2019 zahraničnú odbornú exkurziu do regiónu Pienin-Gorcov, Podhalia a Živiecka pod názvom „Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd“.

Zahraničná exkurzia bude zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov z „Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, iniciatívy LEADER/CLLD, a inšpiratívnych projektov, a podnikateľských realizácií v témach regionálnych potravín/produktov, vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja vidieka. Na účastníkov čaká bohatý program ako napr. návšteva typickej salašníckej koliby v Pieninách alebo prezentácia podnikania na vidieku.

Podrobnejšie informácie nájdete v programe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood