Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Osobný úrad MPRV SR prijíma nové výzvy ...

11-08-2015

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.esf.gov.sk

Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov je nástrojom zvyšovania profesionálnej úrovne štátnych zamestnancov a skvalitnenia štátnej správy v rámci Slovenskej republiky, ale aj v kontexte medzinárodného prostredia. Zapojenie do tohto procesu vníma osobný úrad MPRV SR už dlhší čas ako veľkú výzvu a prejavil snahu v tomto procese participovať a prijímať nové výzvy, t.j. v širšej miere zapájať zamestnancov rezortu do vzdelávania, a využívať na to v čoraz väčšej miere prostriedky z európskych fondov.

Prvou „lastovičkou“ bude zapojenie rezortu do nového projektu s názvom: Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov MPRV SR, ktorý sa začne realizovať v najbližších dňoch a cieľom ktorého bude rozvíjať kompetencie zamestnancov rezortu v aktuálnych témach.

Dňa 3.3.2015 boli podpísané zmluvy medzi ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - ako Prijímateľom pomoci a Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny - ako poskytovateľom tejto pomoci z prostriedkov ESF.

Jedným z aktuálnych strategických cieľov je plnenie rezortných cieľov a úloh súvisiacich s potrebou zabezpečiť špecifické rezortné vzdelávanie zamestnancov, ktorí sú bezprostredne zapojení do procesu príprav na výkon predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 (ďalej len „SK PRES“), t.j dostatočne dosiahnuť kvalifikovanosť a erudovanosť zamestnancov vo vybraných odborných problematikách.

Obsahom projektu sú vzdelávacie podaktivity zamerané na tieto oblasti:

  1. Vzdelávanie v oblasti IKT – MS Word pre pokročilých užívateľov, MS Excel pre pokročilých užívateľov
  2. Jazyková príprava zamestnancov – Anglický jazyk zameraný na odbornú terminológiu
  3. Špecifické odborné vzdelávanie (určené na aktuálne odborné témy).

Podotýkame, že témy boli vybrané nie náhodne, predchádzali tomu dlhodobé rokovania zástupcov osobného úradu s kompetentnými zamestnancami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Vybrané vzdelávacie aktivity sú teda finálnym výsledkom týchto rokovaní a konzultácií a vysvetľovania – aké sú aktuálne ciele a zámery rezortu a tomu zodpovedajúca potreba kvalifikovanosti zamestnancov rezortu.

Výsledkom projektu bude rozvoj a modernizácia systému vzdelávania zamestnancov, vytvorenie dlhodobo udržateľného programu rozvoja ľudských zdrojov v rámci rezortu ministerstva, ktorý vychádza z požiadaviek na kvalitné zabezpečenie štátnej správy, berie do úvahy individuálne potreby zamestnancov a rešpektuje ich potenciál osobnostného rozvoja.

Výsledky projektu budú využívané v rámci prípravy a realizácie plánov vzdelávania aj v ďalších rokoch po ukončení projektu. Predpokladáme realizáciu vzdelávacích programov prezenčnou formou a postupné rozširovanie predovšetkým špecifických odborných tém vzdelávania zamestnancov. Vďaka tomu sa MPRV SR môže stať typom učiacej sa organizácie, v ktorej kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov je jednou z priorít manažmentu.

Realizáciou tohto „pilotného projektu“ predpokladáme ďalší rozvoj a kontinuitu v procese získavania finančných prostriedkov z európskych fondov so zámerom dosiahnuť požadovanú úroveň a kompetentnosť zamestnancov rezortu v súlade s jeho strategickými zámermi.

Prijímateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Územná pôsobnosť projektu:
Celé územie SR (Bratislavský samosprávny kraj – BSK, ostatné kraje – SVK)

Alokácia:
BSK: 19 931,42 €
SVK: 158 986,17 €

Realizácia: 1/2015 - 12/2015 

Kódy ITMS: 27130330034, 27140130205

Cieľové skupiny: Cieľovou skupinou národného projektu sú zamestnanci MPRV SR a ním priamo riadených organizácií.

Cieľom projektu je zvyšovanie kvality, efektívnosti a profesionality štátnej správy zabezpečovanej MPRV SR.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Udržanie, skvalitnenie, obnovenie a rozšírenie odborných znalostí spôsobilostí a kompetencií zamestnancov MPRV SR a ním riadených organizácií.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood