Facebook Statistics

Tlačové správy

Od upratovania k reforme

29-03-2021

Boj s korupciou, zlyhania a iné neférové praktiky, ktoré roky sužovali prácu poctivým poľnohospodárom, potravinárom i lesníkom. S týmto všetkým sa muselo začať v marci minulého roka vysporiadavať nové vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pod vedením Jána Mičovského. Ten bezprostredne od svojho nástupu do funkcie spustil hĺbkovú očistu samotného rezortu, vrátane štátnych podnikov a príspevkových organizácií tak, ako ešte pred nástupom avizoval. Po veľkom „upratovaní“ prichádzajú aj riešenia a ciele pre rozvoj krajiny. Agrorezort na tento rok plánuje i niekoľko dôležitých investičných výziev.

Zmenu vlády už od prvých dní na každom kroku sprevádzala rozmáhajúca sa pandémia ochorenia COVID-19, na ktorú musel agrorezort vedieť operatívne reagovať a prispôsobiť sa tejto doteraz neobdobnej situácii. Bola to zároveň príležitosť, kedy MPRV SR začalo výrazne apelovať na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti, ako aj podporu domácich výrobcov a spracovateľov. Jedným z takýchto riešení bol projekt „Zlaté jahňa“ a spustenie predaja jahňacieho mäsa v slovenských obchodoch.

„Naša misia mala od prvých dní veľmi jasný zámer.  Ukončiť nosenie obálok s dohodnutými percentami provízií za pridelenie eurofondov. Prišli sme nastoliť slušnosť a poriadok, nekompromisne sa zbaviť všetkých korupčných schém, ktoré roky zbedačovali túto krajinu a okrádali všetkých poctivých občanov na Slovensku. A ja som hrdý, že sa nám to podarilo,“ vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Vedenie MPRV SR spustilo krátko po svojom príchode forenzný audit v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Prešetrilo sa 110 prípadov v hodnote 47 miliónov EUR. Z preskúmaných platieb bolo vyše 27 miliónov pravdepodobne spojených s korupciou. Vážne zistenia sme objavili aj v súvislosti s Národným potravinovým katalógom, alebo v štátnom podniku Agrokomplex národné výstavisko. Kontrolná skupina v tejto súvislosti podala trestné oznámenia a ministerstvo naďalej poskytuje súčinnosť Národnej kriminálnej agentúre,“ povedal štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko.

Agrorezort napriek náročnému roku spojenom s koronakrízou dokázal od nástupu ministra Mičovského vyplatiť najvyššiu štátnu pomoc za posledné štyri roky a celkovo zrealizovať platby v objeme viac ako 766 mil. EUR. Z toho priame platby a neprojektové podpory  v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (PRV) za minulý rok predstavovali čiastku takmer 583 mil. EUR, pri organizácii trhu a štátnej pomoci išlo o viac ako 51 mil. EUR a projektové podpory vlani predstavovali sumu skoro  133 mil. EUR. Významnou pomocou zameranou na špeciálnu rastlinnú výrobu a chov hospodárskych zvierat bolo aj vyplatenie „Zelenej nafty“ vo výške 25 mil. EUR. 

V oblasti pôdohospodárstva ďalej agrorezort začal minulý rok realizovať 130 projektov pozemkových úprav v 133 katastrálnych územiach. Zároveň však došlo k zásadnému prehodnoteniu stratégie, keď rezort bude v najbližších rokoch podporovať najmä budovanie spoločných zariadení. Dôvodom je takmer neuveriteľné zistenie, že v minulých rokoch sa týmto zariadením nevenovala žiadna pozornosť, výsledkom čoho je skutočnosť, že katastrálnych území s plne realizovaným plánom pozemkových úprav, teda s tvorbou základných krajinných prvkov máme rovnú nulu. Došlo aj k rozšíreniu informácií tzv. agromáp, kde dnes verejnosť môže nájsť dáta o obvyklej výške nájmu, či poberateľoch podpôr. MPRV SR plánuje aktívne pokračovať v konsolidácii komplikovaných pozemkových vzťahov. Ide o verejné obstarávanie 93 projektov pozemkových úprav a výber ďalších 120 katastrálnych území pre tieto úpravy

Od nástupu nového vedenia bolo jednou z hlavných úloh aj vytvorenie úspory verejných financií odtekajúcich z ministerstva v dôsledku nevýhodne uzatvorených zmlúv. Detekciou toxických kontraktov dokáže rezort v oblasti IT najbližšie dva roky dosiahnuť úsporu takmer 2,6 mil. EUR. Ďalej na prevádzke už teraz šetrí 159 tis. EUR ročne a pracuje na ďalších efektívnych riešeniach v celom rezorte pri nakladaní s finančnými prostriedkami. Ministerstvo zaviedlo aj transparentné výberové konania pri výbere manažérov v rezorte, jeho organizáciách a v štátnych podnikoch.

V  roku 2021 bude rezort pokračovať v plnení programového vyhlásenia vlády. S cieľom čo najviac pomôcť pôdohospodárom, rozvíjať krajinu a tak zvyšovať potravinovú sebestačnosť Slovenska, zaviedlo ministerstvo v úvode tohto roka aj redistributívnu platbu. V roku 2021 dôjde aj k dorovnaniu podpôr oviec a kôz na úroveň podpory dojníc.

Ministerstvo zahájilo participatívny proces prípravy nového Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2022 – 2030. Cieľom je, aby nový strategický dokument rešpektoval požiadavky 21. storočia a aby bol aj takto zabezpečený rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá je pilierom demokracie. V apríli ministerstvo čaká aj 8. ministerská konferencia FOREST EUROPE zameraná na budúcnosť lesov a ich adaptáciu na zmenu klímy. Aktuálne prebieha aj transformácia štátneho podniku LESY SR so zameraním na prechod k prírode blízkemu hospodáreniu v lesoch.

„Kľúčovou úlohu je dopracovanie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027. V marci bola dopracovaná aktualizácia Intervenčnej stratégie, ktorá bude v najbližšom čase prediskutovaná vo veľkej partnerskej Pracovnej skupine pre vypracovanie Strategického plánu SPP. V pracovných skupinách pracuje vyše 300 expertov, ktorí zastupujú poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke komory a veľké množstvo organizácií,“ uviedol štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.

MPRV SR plánuje v tomto roku časť zdrojov z Európskeho nástroja na obnovu, ktorá je určená na riešenie dopadov pandémie COVID-19 na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka použiť na navýšenie PRV SR 2014-2020, ktorého obdobie implementácie sa predlžuje o 2 prechodné roky. „Spolu so zdrojmi viacročného finančného rámca a súvisiaceho národného spolufinancovania rátame s navýšením PRV o 940 mil. EUR. Tieto prostriedky budú určené na investície v poľnohospodárstve a spracovanie poľnohospodárskych produktov, ktoré prispievajú k odolnému, udržateľnému, ako aj digitálnemu oživeniu sektora, ďalej na podporu ekologického poľnohospodárstva, do obnovy lesných ekosystémov a na leso-environmentálne klimatické opatrenia. Ešte v máji plánujeme vyhlásiť štyri mimoriadne dôležité investičné výzvy,“ spresnil Gajdoš.

Štyri plánované a mimoriadne zaujímavé výzvy budú zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Investície podporia aj spolupráce podnikov, zvýhodnia malých poľnohospodárov a tých, ktorý doposiaľ o podporu nežiadali. Pôjde spolu o 337,02 mil. EUR, ktoré prispejú k rozvoju pôdohospodárstva a potravinárstva na Slovensku. Cieľom investícií je výrazná obnova podnikov, vybudovanie technológií a zvýšenie konkurencieschopnosti.

„Našli sme lepší spôsob využitia tzv. covid pomoci, ktorá nemá silu meniť krajinu a premietame ju do masívnej modernizácie pôdohospodárstva. Pôdohospodári nepotrebujú almužnu, ale zásadnú podporu spoločného cieľa, ktorým sú zdravé potraviny v zdravej krajine. Je nespochybniteľným faktom, že ministerstvo doposiaľ roky trestuhodne zanedbávalo aj lesníctvo. To sa tiež zmení. V blízkom období predstavíme podrobný plán investícií do našich lesov,“ doplnil minister. 

Na podporu lesníctva plánuje agrorezort ešte tento rok vyčleniť zhruba 140 mil. EUR prostredníctvom PRV.

Pri práci agrorezortu bude aj v roku 2021 na prvom mieste transparentnosť všetkých procesov a vylúčenie akýchkoľvek korupčných vplyvov.


Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood