Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

NLC – mimoriadny úspech rezortného výskumu v oblasti lesníctva

03-08-2023

Projektový zámer Centra excelentnosti LignoSilva, ktoré je súčasťou jedinečnej inštitúcie s komplexnou ponukou služieb súvisiacich najmä s lesom a lesným hospodárstvom, Národného lesníckeho centra (NLC) patriaceho pod  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zaznamenal veľký úspech. Ako jediný projekt na Slovensku bol pozvaný k príprave grantu s Európskou výskumnou agentúrou v rámci výzvy Teaming for Excellence Horizon-Widera-2022-Access-01 vo výške takmer 15 miliónov EUR. Získanie týchto prostriedkov je podmienené  komplementárnym financovaním  projektu v rovnakej výške z národných zdrojov.

LignoSilva je spoločný projekt Národného lesníckeho centra Zvolen, Výskumného ústavu papiera a celulózy, a. s. Bratislava a Fraunhoferovho inštitútu pre výskum dreva WKI Braunschweig. Cieľom je priniesť nové aplikovateľné postupy a inovácie, ktoré budú napomáhať pri zhodnocovaní dreva a celulózy s vyššou pridanou hodnotou. Súčasťou projektu je aj spracovanie a využitie odpadov vznikajúcich najmä pri výrobe papiera. „V spolupráci s nemeckým partnerom chceme naplno rozvinúť potenciál našich dvoch európsky významných technologických infraštruktúr, experimentálnej 3D CT skenovacej linky dreva a Inkubátora pre výskum špeciálnych povrchov papiera s papierenským strojom,“ upresňuje  generálny riaditeľ NLC Peter Balogh.

Centrum excelentnosti LignoSilva, ktoré pôsobí na  národnej i medzinárodnej úrovni, je zamerané na digitalizáciu, optimalizáciu a automatizáciu v lesnícko-drevárskom sektore prostredníctvom inovačných technológií. Pozostáva z modelových a prototypových pracovísk a kľúčových technologických celkov, kde sa  realizuje výskum v oblasti produkcie dreva, detekcie kvality dreva, energetického a celulózo-papierenského spracovania dreva.  

 „Pozvanie k príprave grantu považujem  za mimoriadny úspech rezortného výskumu. Verím, že k podpisu zmluvy s Európskou výskumnou agentúrou dôjde v čo najkratšom čase, keďže záväzok komplementárneho financovania z Operačného programu Slovensko listom potvrdilo Ministerstvo školstva SR i Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ dodáva minister agrorezortu Jozef Bíreš.

Vlajkovou loďou centra excelentnosti LignoSilva je 3D CT skenovacia linka guľatiny dreva. Ide o unikátnu technológiu počítačovej tomografie, ktorá umožňuje vytvoriť trojrozmerný model každej guľatiny dreva a identifikovať vnútorné chyby dreva. To následne umožňuje optimalizovať rezné plány a maximalizovať výťažnosť. Okrem zvýšenia výnosov zo spracovania dreva prináša i objektivizáciu predaja dreva, zlepšenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov a možnosť certifikácie dodávanej guľatiny. Je zároveň potvrdením vysokého inovačného potenciálu NLC. Vo svete je inštalovaných 14 CT skenerov guľatiny, avšak ten slovenský, v poradí 15-ty skener, je ako jediný prevádzkovaný vo výskumno-vývojovom prostredí a môžu ho využívať na svoje výskumné účely aj iné organizácie.

Tu si môžete pozrieť reláciu o úlohe Centra excelentnosti:
https://rb.gy/sm4ry


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood