Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Informačné materiály

Návod na zistenie bonity pôdy

05-05-2008

Webová stránka Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy ako informatívny zdroj o bonitovanej pôdno - ekologickej jednotky (BPEJ) na konkrétnom pozemku v okrese – v katastrálnom území

www.vupu.sk

 • Pôdny portál                                                          klik  vľavo dolu. .................otvoria sa aplikácie vľavo
 • Aplikácie pre verejnosť
  Bonitované pôdno-ekol. jednotky – BPEJ              klik  na BPEJ otvorí sa text k BPEJ
 • Dolu pod textom k BPEJ je „mapová služba“         klik na modrú tlač.

Aplikácia prostredníctvom "MAPOVEJ SLUŽBY" poskytuje on-line informácie o priebehu hraníc BPEJ na podklade ortofotomáp. Aktualizácia informácií o BPEJ sprístupnených na internete je realizovaná raz za rok.

 • Otvorí sa „prehľadová mapa Slovenska“, na ktorej sa už iba preklikávame na príslušný
  okres
  katastrálne územie
  pozemok 
  BPEJ 7 miestny kód BPEJ

Podľa prílohy č. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy si vyhľadám skupinu BPEJ do ktorej môj nájdený kód BPEJ patrí.

Máme 9 skupín BPEJ.