Facebook Statistics

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu jedného člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

19-09-2018

Názov a sídlo podniku:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Ulič 96
067 67 Ulič

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: lesnícke, poľnohospodárske, technické, veterinárne, ekonomické alebo právnické

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnej úpravy v oblasti lesného hospodárstva (zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov vydaných na jeho základe); znalosť zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov; znalosť právnej úpravy v oblasti správy majetku štátu a v oblasti usporiadania pozemkov a úprave vlastníckych vzťahov k pôde (zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov); zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; morálna bezúhonnosť.

Prihlášky spolu s vyplneným osobným dotazníkom, štruktúrovaným profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK člen DR LPM Ulič, š. p.“  do 14 dní od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 BratislavaAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood