Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

05-04-2024

Názov a sídlo organizácie:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, potravinárske, prírodovedné, ekonomické alebo právnické.

Riadiaca prax:

 • minimálne 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • bezúhonnosť;
 • povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
 • predloženie Koncepcie fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC;
 • znalosť právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti; základné znalosti legislatívy Európskej únie v danej oblasti;
 • manažérske schopnosti a zručnosti, komunikačné schopnosti, analytické a koncepčné myslenie, riadiace a organizačné schopnosti.

Podmienkou účasti a zároveň požiadavkou na výberovom konaní je zaslanie návrhu Koncepcie fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4 (uchádzač overí každú stranu vlastnoručným podpisom). Pri spracovaní koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť cudzích jazykov, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • úradne overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady;
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, označenia pozície a preukázania obdobia riadiacej praxe vo formáte od/do – deň/mesiac/rok)
 • motivačný list – uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu generálneho riaditeľa, svoje skúsenosti z doterajšej praxe v riadiacej funkcii, svoj potenciálny prínos pre príspevkovú organizáciu a zriaďovateľa/zakladateľa v tejto funkcii;
 • Koncepcia fungovania a rozvoja príspevkovej organizácie NPPC – v rozsahu max. 10 strán A4 a uchádzač overí každú stranu vlastnoručným podpisom;
 • originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace;
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách –požadovaných dokladoch;
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dokument na stiahnutie TU).

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou (odborný test) a pohovorom. Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK generálny riaditeľ NPPC“ do 26.04.2024  (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum osobného doručenia do podateľne ministerstva) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood