Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen

09-07-2020

Názov a sídlo organizácie:

Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22
Zvolen

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Riadiaca prax: minimálne 2 roky v riadiacej funkcii v pozíciách z lesníckej, prírodovednej, technickej, vedecko-výskumnej, ekonomickej oblasti alebo v oblasti informačných systémov

Špecifické kritériá a požiadavky: manažérske, komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie súvisiacich s predmetom činnosti príspevkovej organizácie.

Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen s ohľadom a v súlade s programovým vyhlásením vlády SR, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4.  Pri spracovaní stratégie a koncepcie rozvoja príspevkovej organizácie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť a ovládanie cudzích jazykov; znalosť a práca s geografickými informačnými systémami; skúsenosti z oblasti zabezpečovania úloh lesného hospodárstva, lesníckeho výskumu, vedy a vzdelávania; skúsenosti s projektami z oblasti životného prostredia; rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
 • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
 • Osobný dotazník
 • Návrh stratégie a koncepcie rozvoja príspevkovej organizácie – v rozsahu max. 10 strán A4
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch
 • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
 • Písomný súhlas so zverejnením stratégie a koncepcie rozvoja príspevkovej organizácie
 • Predloženie troch referencií a písomný súhlas s overením – uskutočnením referenčných telefonátov
 • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého kola postúpia do druhého kola výberového konania.

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi  pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK generálny riaditeľ NLC Zvolen, príspevková organizácia“ do 14 dní (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava