Facebook Statistics

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (úplné znenie s Dodatkom č. 1/97)

18-03-2015

Spracoval a vydal:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
  • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Schválil:

  • Generálna riaditeľka sekcie pozemkových úprav MP SR Ing. Denisa Anderková (dňa 27. júna 2006 číslo 46 50/20 06 – 910),
  • Podpredseda ÚGKK SR Ing. Peter Vojtko (dňa 29. júna 2006 číslo 34 42-20 06-PP)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood