Facebook Statistics

Tlačové správy

Meno nového šéfa Agrokomplexu je známe!

20-07-2020

Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, rozhodlo o tom, že do stoličky riaditeľa výstaviska v Nitre zasadne Ing. Róbert Kanás.

O novom šéfovi jedného z najvýznamnejších štátnych podnikov v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa rozhodlo v pondelok 20. júla 2020, priamo v budove ministerstva v Bratislave. Druhého kola sa zúčastnil už len jeden kandidát, ktorý ako jediný úspešne absolvoval prvé kolo výberového konania, ktorého sa zúčastnilo 13 uchádzačov.

Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, pozostávalo z osobného pohovoru, vedeného podľa Metodiky pre výberové konania manažérov. Ide najmä o riešenie modelovej situácie, preukázanie manažérskych zručností, ale aj osobnej integrity a v neposlednom rade znalosť legislatívy, vzťahujúcej sa k štátnemu podniku.  Výberová komisia hodnotila aj efektívnu komunikáciu, zvládanie stresu a schopnosť riešiť problémy.

Komisia po zhodnotení rozhodla, že Ing. Róbert Kanás spĺňa predpísanú hranicu úspešnosti, očakávania agrorezortu a stáva sa víťazom výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO. Ing. Kanás spolu v oboch kolách výberového konania získal 162 bodov z celkového počtu 195.

Ing. Róbert Kanás je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Pôsobil na viacerých vrcholových riadiacich postoch, najmä vo finančnom sektore, kde získal množstvo skúseností s vedením pracovného tímu a skúsenosti v oblasti krízového manažmentu. Kanás má aj bohaté skúsenosti s úspešným organizovaním výstav.

História štátneho podniku Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre siaha do roku 1973. Výstavisko v Nitre patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR. V súčasnosti zamestnáva približne 170 ľudí. Riaditeľ štátneho podniku je štatutárnym orgánom podniku, do funkcie ho menuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený. V súvislosti s pandémiou COVID-19 boli odložené viaceré tradičné podujatia, ktoré sa tu každoročne konajú. Jedným z nich je aj známy poľnohospodársky veľtrh Agrokomplex. Alternatívou mu však už v septembri t. r. bude výstava POTULKY VIDIEKOM 2020.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood